زندگی عیسی

انجیل یوحنا پس از رسولان عیسی مسیح، دو نسلی نوشته شد.

این زمانی است که امپراتوری روم اورشلیم را کنترل می کند. اگرچه کریس فیکسون روش روان ترجیحی مجازات رومی بود اما این قانون توسط قانون یهودی تصویب نشد.

Play

فیلم ها

برنامه نویسی تلویزیون

فرزندان